Học hỏi từ Chúa Giê-su đuọc đàm luận bởi các nhà thần học / kinh sư:

 

Đui Mù Trước Những Dấu Hiệu - trên trang web VietChristian

 Ma-thi-ơ 16:1-4 

Từ khóa: người Pha-ri-si và Sa-đu-sê - "Khi người ta có chung một kẻ thù cũng như có cùng một nhu cầu thì những kẻ xa lạ cũng trở thành bạn hữu."..., tiên tri Giô-na,...Điều Chúa Giê-xu nói ở đây là chính Ngài và sứ điệp của Ngài là dấu lạ của Đức Chúa Trời. ... "Điều Chúa Giê-xu nói ở đây là chính Ngài và sứ điệp của Ngài là dấu lạ của Đức Chúa Trời."...

 


 

- Trang web này vẫn đang được phát triển.