Học hỏi từ Chúa Giê-su như một nhà thuyết giáo:

 

Ánh Sáng Lớn - trên trang web VietChristian

 Ma-thi-ơ 4:12-17 

Từ khóa: Chúa Giê-xu khởi đầu chức vụ ở đâu? Ga-li-lê, chỉ khi nào chúng ta dùng tấm lòng khiêm nhường đón nhận Phúc Âm, chúng ta mới nhận ra ánh sáng lớn...

 


 

- Trang web này vẫn đang được phát triển.